Bilim

Klasik Bilim ve Modern Bilimin Farkı

Bilim Nedir? Klasik Bilim ve Modern Bilimin Farkı

Türk Dil Kurumu’na göre bilimin tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

“Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.”

Başka bir ifadeyle bilim: “Bilme isteğinden yola çıkan bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.”

Bilimin Özellikleri:

1. Bilim olgusaldır.

2. Bilim mantıksaldır.

3. Bilim nesneldir.

4. Bilim eleştiricidir.

5. Bilim genelleyicidir.

6. Bilim seçicidir.

7. Bilim birikimli bir süreçtir.

8. Bilim evrenseldir.

BİLİM 3 BAKIMDAN DEĞERLİDİR:

1. Bilimin her şeyden pratik bir değeri vardır.

2. Entelektüel değeri vardır.

3. Ahlaki değeri vardır.

BİLİMİN TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMİ

 • İlk bilimsel çalışmalar Çin’de başlamış, daha sonra Mısır ve Mezopotamya’da devam etmiştir.
 • Bilimsel faaliyet daha sonra milattan önce 600’lü yıllardan başlayarak eski Yunan’da devam etmiştir. Yunan’da bilim felsefeyle iç içe olmuştur.
 • Orta Çağ Avrupası’nda ise bilimsel faaliyet kilisenin baskısından ötürü büyük ölçüde durmuştur. Felsefe ve bilim inancın ve dinsel otoritenin hizmetine girmiştir.
 • 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans ile birlikte bilimsel çalışmalar tekrar başlamış, bilimlerin felsefeden ayrılması süreci başlamıştır.
 • Rönesans, kültürün her alanında yeniden doğuşu ifade eder. Bu dönemde yeni bir doğa ve bilgi anlayışı gelişmiştir.
 • Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda büyük bilimsel atılımlar yaşanmıştır. Kopernik, Kepler, Galileo, Newton gibi bilim adamları devrim niteliği taşıyan buluşlar gerçekleştirmişlerdir.
galileo.jpg
 • 19. yüzyılda Sanayi Devrimi, bilimin, sanayi alanına uygulanmasıyla gerçekleşir. Newton fiziğine duyulan güven, sarsılmaya başlamıştır. Bilimler, tümüyle felsefeden ayrılarak bağımsız birer alan haline gelmişlerdir.
 • 20. yüzyılda Einstein’ın görelilik kuramı, M. Planck’ın Kuantum kuramı, Heisenberg’in Olasılık veya Belirsizlik kuramı döneme yön veren üç önemli kuramdır.
 • Bu kuramlar, bilim felsefesinin de ortaya çıkışını hazırlamışlardır.

BİLİM VE FELSEFE
Bilim felsefecileri bir bakıma hem felsefe hem de bilim alanında yer alırlar, her iki alana birden hakim olmaya çalışırlar. Özellikle başlangıçta bilim insanları belirli bir felsefi etkinlik içinde de olmuşlardır.

Başlangıçta bilimler felsefenin içinde yer almaktadır; filozoflar aynı zamanda çoğu noktada bilim insanlarıydılar, birçok bilimsel alanda bilgi sahibiydiler ve onların sentezleriyle felsefe yapmaktaydılar.

KLASİK BİLİM ANLAYIŞI

Klasik görüş döneminin bilim hakkındaki temel görüşleri şöyle özetlenebilir:

 • Klasik bilim, bilimin ulaştığı sonuçların kesin doğruluğunu kabul eder.
 • Bilim bir doğru boyunca ilerler. Bu, bilimin birikimli olarak ilerlediğinin ifadesidir.
 • Bilim nesneldir.

KLASİK GÖRÜŞE YAPILAN ELEŞTİRİLER

 • Bilim, sürekli ilerleme gösteren bir etkinlik değildir.
 • Bilimsel gelişme, bilimi yapan insanlardan bağımsız, nesnel bir gerçekliğe sahip olamaz.
 • Bilimler birbirlerine indirgenemezler.
 • Bilimi yapan insanların, yaşadıkları kültürün norm ve değerleri gözardı edilemez.

MODERN BİLİMİN DOĞUŞU

 • Yeniden doğuş anlamına gelen ve 15-16. yüzyılın ortaçağ ve reformist döneme tekabül eden Rönesans akımı, modern bilimsel düşüncenin doğuşunu hazırlamıştır.
 • Modern biliminin doğuşunu, gelişimini hazırlayan Rönesans akımı ve Aydınlanma çağının düşünme ilkelerinin yanı sıra Kopernik , Kepler , Galileo , Newton ve Descartes gibi birçok bilim adamının bilimsel çalışmaları da önemli rol oynamıştır.

KLASİK BİLİM ANLAYIŞI VE MODERN(ÇAĞDAŞ) BİLİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Klasik Bilim ve Modern Bilimin Farkı

Klasik bilim anlayışı, bilimsel gelişmeyi, bilimde eski bilgilerin birikimi olarak anlıyordu.

Modern bilim anlayışında ise bilimsel gelişmenin sapmalar ve zikzaklar yaptığı, düz çizgi yönünde değil, dairesel hareket yönünde ilerlediği savunulur.

Klasik bilim anlayışına göre, bilimsel etkinlik bir bilim adamının bireysel etkinliğidir.

Oysa, yeni anlayışa göre, bilimsel etkinlik bir topluluk etkinliğidir. Burada, topluluğun dili, değer yargıları, eğitim tarzları büyük önem taşır.


Klasik bilim anlayışına göre doğa bilimlerinin tek yöntemi tümevarım olarak kabul ediliyordu.

Modern anlayışa göre ise tümevarımla ulaşılan sonuçlar hiçbir zaman olayların bir genellemesi ve açıklaması değildir, tersine olayların bir betimlemesi ve kataloğudur.

Klasik bilim anlayışına göre, bir bilimsel önerme ‘doğrulamak’ yoluyla bilimsel bir doğruluğa sahip olur.

Modern bilim anlayışında ise ‘yanlışlama’ nın doğruluktan daha güvenli bir yöntem olduğu savunulur.

Örneğin, suyun 100 derecede kaynadığı bilgisinin, suyun kapalı kaplarda ve yüksek yerlerde 100 derecede kaynamadığı yanlışlama yöntemi ile gösterilerek önceki bilginin doğruluğu sınırlandırılmış olur.

Klasik bilim anlayışı bilimin bir gün bütün bilinmezlikleri bilebileceğine kesin bir inanç duyar.

Modern bilim anlayışı bilgimizin sınırlı olduğunu, bir olaylar alanının bilgisi ve bu bilginin de kesin ve mutlak doğruluklara sahip olmadığını öne sürer.

Klasik anlayış bilim modeli olarak fiziği görmüş ve buna uyarak bütün bilimler fiziğe benzemeye çalışmıştır.

Oysa modern bilim anlayışı bilimde tekçi bir anlayışa karşı çıkar ve doğadaki farklı olay kesimlerini inceleyen çoğulcu bir bilim anlayışını kabul eder.

Klasik Bilim ve Modern Bilim Farkı

Klasik Bilim:

 • Bilgi erdemdir
 • Tanrı/doğa merkezli
 • Doğayı anlamak
 • Gözleme dayalı
 • Bilgelik

Modern Bilim:

 • Bilgi güçtür
 • İnsan merkezli
 • Doğaya hükmetmek
 • Deneye dayalı
 • Bilginlik
image-41018.jpg

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir